GDPR - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (Práva subjektu osobních údajů v PNEUCENTRUM PROFI s. r. o.)

Jako subjekt údajů PNEUCENTRUM PROFI s. r. o., se sídlem Bruzovská 3270, 738 01 Frýdek - Místek, provozovna ul. Frýdecká 277, 739 61 Třínec, jste nám v rámci vzájemné komunikace pravděpodobně poskytli své osobní údaje (jméno a příjmení, název společnosti, email, adresu, tel. číslo), čímž jsme se stali správcem vašich osobních údajů.
Ochraně vašich osobních údajů přiřazujeme velký význam.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisy souvisejícími, můžete uplatňovat svá práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.
Tento dokument vám poskytne veškeré informace o možnostech uplatnění vašich práv v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Práva zákazníků ohledně osobních údajů
Právo na informace
Máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů.
Přístup k osobním údajům
Pokud potřebujete další informace o vašich konkrétních osobních údajích, máte právo na informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a sdělení podrobností o tomto zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu.
Oprava osobních údajů
Naším zájmem je zpracovávat pouze aktuální a přesné osobní údaje. Máte tedy právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.
Námitka proti zpracování
Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání vašich osobních údajů, není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje váš zájem na jeho ukončení, zpracování vašich osobních údajů ukončíme.

Omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:
• osobní údaje nejsou přesné
• zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat
• osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv PNEUCENTRUM PROFI s. r. o. je již nepotřebuje
• namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy PNEUCENTRUM PROFI s. r. o. bude oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.
Výmaz osobních údajů
Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré (nebo jen některé) vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu). Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.
Odvolat souhlas
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas jednoduše kdykoliv odvolat. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisem na kontaktní údaje společnosti, na email trinec@pneucentrumprofi.cz., tel. 558 329 923 / 776 766 766, nebo písemně na adresu provozovny. Jakmile vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely vaše osobní údaje zpracovávat.
Podat stížnost u dozorového úřadu
Jste-li přesvědčeni, že byla porušena vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

PNEUCENTRUM PROFI s.r.o.
Bruzovská 3270
738 01 Frýdek-Místek
Česká Republika
IČO: 26832194
DIČ: CZ26832194